Zatarcie skazania w prawie karnym

Na wstępie wyjaśnić należy czym jest zatarcie skazanie w prawie karnym – jest to pewna fikcja prawna, która polega na tym, że skazanemu ponownie przysługuje status osoby niekaranej, tak jakby poprzednie skazanie nigdy nie miało miejsca. Z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe, a wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych.

Zatarcie skazania należy więc odróżnić od przedawnienia wykonalności wyroku. Przedawnienie będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania orzeczonego wyroku, ale sprawca nadal pozostaje osobą skazaną, jednak z powodu przedawnienia nie będzie odbywać kary.

Terminy zatarcia skazania uzależniony jest od kary, jaka została skazanemu wymierzona w wyroku skazującym.

Termin do zatarcia skazania zaczyna biec od momentu wykonania kary, przedawnienia jej wykonania lub jej darowania.

Przepisy kodeksu karnego przewidują następujące terminy zatarcia skazania:

1) W razie skazania na karę dożywotniego pozbawienia wolności – zatarcie skazania następuje po 10 latach;

2) W razie skazania na karę pozbawienia wolności (w wymierzę od miesiąca do 25 lat) – zatarcie skazania następuje po 10 latach;

3) W razie skazania na karę pozbawienia wolności nie przekraczającą 3 lat – zatarcie skazania może (ale nie musi) zostać skrócone przez Sąd do 5 lat;

4) W razie skazania na karę ograniczenia wolności – zatarcie skazania następuje po 3 latach;

5) W razie skazania na karę grzywny – zatarcie skazania następuje po roku.

Co istotne, jeśli w wyroku oprócz kary, orzeczono środek karny (np. zakaz prowadzenia pojazdów), albo środek kompensacyjny (np. naprawienie szkody), to zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem.

np. sprawca został skazany za pobicie na karę grzywny, ale jednocześnie sąd zobowiązał go do zapłacenia zadośćuczynienia pokrzywdzonemu, to zaplata samej grzywny nie poskutkuje zatarciem skazania – sprawa będzie widniał w rejestrze osób skazanych dopóty, dopóki skazany nie zapłaci zadośćuczynienia.

Oczywiście to nie wszystko, jeśli chodzi o kwestie zatarcia skazania – ustawodawca nie byłby sobą, gdyby tego nie skomplikował, mianowicie, jeśli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, przy czym drugie przestępstwo zostało popełnione przed upływem terminu do zatarcia pierwszego skazania, to wówczas zatarcie może nastąpić tylko jednocześnie,

np. sprawca został skazany na karę grzywny za bójkę, następnie po 11 miesiącach od zapłaty grzywny (a więc miesiąc przed zatarciem skazania), został prawomocnie skazany za kolejną bójkę, za którą wymierzono mu karę ograniczenia wolności, a następnie, jakby tego było mało, po 2 latach i 11 miesiącach od wykonania kary ograniczenia wolności z drugiego skazania (miesiąc przed zatarciem skazania), zostaje skazany za trzecią bójkę, za którą wymierzono mu karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat.

W związku z faktem, że żadne ze skazań nie zatarło się przed kolejnym wyrokiem, sprawca będzie widoczny w rejestrze osób skazanych za wszystkie 3 przestępstwa , aż do czasu zatarcia ostatniego wyroku (czyli 10 lat, a za zgodą Sądu 5 lat).

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących zatarcia skazania, zapraszam do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokata Mikołaja Janika z siedzibą w Bełchatowie, przy ul. Mielczarskiego 11.Nowość!


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego zagadnienia, zapraszam do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokata Mikołaja Janika z siedzibą w Bełchatowie, przy ul. Mielczarskiego 11.

Tel: +48 793-170-907

Email: kancelaria@adwokat-janik.euAutor: adw. Mikołaj Janik