Zamiana kary ograniczenia wolności (tzw. „odróbki”) na zastępczą karę pozbawienia wolności

W polskim kodeksie karnym ustawodawca przewidział trzy rodzaje kar, jakie Sąd może wymierzyć sprawcy przestępstwa: kara grzywny, kara ograniczenia wolności (wykonywanie nieodpłatnych prac społecznie użytecznych) oraz kara pozbawienia wolności.

W praktyce kancelarii często spotykam się z sytuacją, kiedy skazani, z różnych powodów, nie wykonują kary ograniczenia wolności. Lekceważenie tego obowiązku przez skazanego może się skończyć tylko w jeden sposób – Sąd zamienia karę ograniczenia wolności na zastępczą karę pozbawienia wolności. Wielu skazanych dopiero w tym momencie, kiedy widzi perspektywę odbycia kary w zakładzie karnym, chciałoby, aby Sąd przywrócił im możliwość wykonywania tzw. „odróbek”. W tym miejscu pojawia się wątpliwość, czy nie jest na to za późno?

Na szczęście dla wielu skazanych nie jest, bowiem ustawodawca w art. 65a kodeksu karnego wykonawczego przewidział możliwość wstrzymania wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności i ponowne umożliwienie skazanemu wykonywania kary ograniczenia wolności. Jest to jednak możliwe po spełnieniu pewnych warunków.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że Sąd „może”, a nie „musi”, przychylić się do wniosku skazanego. Decyzja Sądu w dużym stopniu uzależniona jest od przyczyn, które spowodowały, że skazany dotychczas nie wykonywał kary ograniczenia wolności. W praktyce częstą przyczyną nie wykonywania kary jest konieczność świadczenia pracy zarobkowej, często poza granicami kraju, zdarza się, że spowodowane jest to również chorobą skazanego, ale oczywiście bywa i tak, że skazany po prostu bagatelizuje karę ograniczenia wolności, nie mając świadomości konsekwencji. Sąd podejmując decyzję będzie więc brał pod uwagę dotychczasową postawę skazanego, w szczególności przyczyny nie wykonywania kary ograniczenia wolności, a także fakt, czy skazany w ogóle karę ograniczenia wolności zaczął wykonywać. Warto więc sporządzając taki wniosek starannie go uzasadnić, a dodatkowo, jeśli jest taka możliwość, załączyć dowody potwierdzające istnienie przyczyn, które uniemożliwiały lub utrudniały realizowanie „odróbek”.

Niezależnie od tego jakie były przyczyny nie wykonywania przez skazanego kary ograniczenia wolności, niezbędnym elementem wniosku o wstrzymanie zastępczej kary pozbawienia wolności, jest oświadczenie skazanego, który na piśmie zobowiąże się, że podejmie odbywanie kary ograniczenia wolności i podda się rygorom z nią związanym.

Co warte podkreślenia, opisana powyżej możliwość przysługiwać będzie skazanemu wyłącznie raz, co oznacza, że w przypadku ponownego uchylania się do wykonywania kary ograniczenia wolności, a w konsekwencji jej zamiany na karę pozbawienia wolności, skazany nie będzie mógł powtórzyć opisanej powyżej procedury.

Popularne tagi:

zamiana kary ograniczenia wolności

,

zastępcza kara pozbawienia wolności

,

zamiana kary ograniczenia wolności na grzywnę

,

wniosek o wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności

,

kara ograniczenia wolności a kara pozbawienia wolności

,

zastępcza kara pozbawienia wolności za ograniczenie wolności

,

odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności

,

zamiana kary pozbawienia wolności na grzywnę

,

wniosek skazanego o wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności

,

zamiana kary ograniczenia wolności na karę pozbawienia wolnościNowość!


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego zagadnienia, zapraszam do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokata Mikołaja Janika z siedzibą w Bełchatowie, przy ul. Mielczarskiego 11.

Tel: +48 793-170-907

Email: kancelaria@adwokat-janik.eu