Roszczenie za nieterminowe uregulowanie należności

W przypadku nieterminowego uregulowania należności przez kontrahenta, wystawcy faktury przysługuje roszczenie o zapłatę odsetek za opóźnienie – o tym wie chyba każda osoba prowadząca działalność gospodarczą. Wielu przedsiębiorców zapomina, albo nie wie, o tym, że oprócz odsetek za opóźnienie w zapłacie, przysługuje im w stosunku do nierzetelnego kontrahenta również roszczenie dodatkowe, o tzw. rekompensatę za koszty odzyskiwania należności, w wysokości od 40 do 100 euro, w zależności od tego jaka była wysokość nieterminowo uregulowanej należności.

Dla kwoty mniejszej niż 5000 zł będzie to rekompensata w kwocie 40 euro, dla kwoty z przedziału 5000 zł – 50 000 zł, będzie to kwota 70 euro, a dla kwoty większej niż 50 000 zł, będzie to kwota 100 euro.

Skorzystanie z powyższych możliwości wydaje się szczególnie atrakcyjne w przypadku niewielkich, powtarzalnych należności, w stosunku do których kwota 40 euro będzie stanowić dużą część kwoty głównej. Warto przy tym zaznaczyć, że rekompensata będzie przysługiwała od każdej transakcji handlowej, a więc w dużym uproszczeniu mówiąc w zasadzie od każdej faktury.

Co istotne, wierzyciel nie musi w tym przypadku wykazywać, że poniósł jakiekolwiek koszty windykacji swojej należności. Wskazana powyżej rekompensata powinna zostać uregulowana przez dłużnika bez dodatkowego wezwania, na podstawie noty obciążeniowej wystawionej dłużnikowi.

Ustawa, która powyższą kwestię reguluje, tj. Ustawa z dnia 8 marca 2013 r.o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, idzie jeszcze krok dalej, mianowicie, jeśli wierzyciel faktycznie poniósł koszty odzyskiwania należności, które są wyższe aniżeli wskazane powyżej kwoty rekompensaty (np. płacąc prowizje za odzyskanie należności firmie windykacyjnej), przysługuje mu w stosunku do dłużnika roszczenie o ich zwrot.

Wartym podkreślenia jest fakt, że powyższe zasady obowiązują wyłącznie w relacjach przedsiębiorca – przedsiębiorca, tak więc nie będą obowiązywać w przypadku umów zawieranych z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej.

I ważna informacja na koniec – roszczenia o zapłatę rekompensaty za odzyskiwanie należności przedawniają się po 3 latach (ze skutkiem na konie roku kalendarzowego), licząc od daty powstania roszczenia o odsetki, a więc dzień po terminie zapłaty wskazanym na fakturze, np. fakturę na kwotę 1000 zł wystawiono 10 lutego 2020 roku, z 14 dniowym terminem płatności – roszczenie o zapłatę rekompensaty w kwocie 40 euro staje się wymagalne 25 lutego 2020 roku, a przedawnieniu ulega 31 grudnia 2023 roku.

Wskazany termin przedawnienia być może wpłynie na decyzje niektórych przedsiębiorców, aby obciążyć kontrahenta, z którym współpraca została już zakończona, rekompensatą za wszystkie nieterminowe wpłaty na przestrzeni ostatnich 3 lat współpracy.

Popularne tagi:

nieterminowe uregulowanie należności

,

rekompensata za koszty odzyskiwania należności

,

rekompensata 40 euro

,

rekompensata za koszty odzyskiwania należności 2020

,

odsetki od rekompensaty 40 euro

,

rekompensata 40 euro przedawnienie

,

przedawnienie rekompensaty 40 euro

,

odsetki od rekompensaty za koszty odzyskiwania należności

,

rekompensata za koszty odzyskiwania należności od każdej faktury

,

rekompensata 40 euro od każdej fakturyNowość!


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego zagadnienia, zapraszam do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokata Mikołaja Janika z siedzibą w Bełchatowie, przy ul. Mielczarskiego 11.

Tel: +48 793-170-907

Email: kancelaria@adwokat-janik.eu