Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności

Częstym problemem, z jakim zwracają się klienci w sprawach karnych do kancelarii, jest kwestia przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności. Poniżej postaram się przedstawić w dużym skrócie podstawowe zagadnienia dotyczące przerwy w odbywaniu kary.

Wniosek o udzielenie przerwy, aby mógł być przez Sąd uwzględniony, powinien wskazywać na jedną z poniższych przyczyn:

- choroba psychiczna lub inna ciężka choroba uniemożliwiająca odbywanie kary;

- ważne względy rodzinne lub osobiste;

Po zakończeniu okresu, na jaki została skazanemu udzielona przerwa ma on oczywiście obowiązek powrotu w terminie do zakładu karnego. Przerwa w karze, jak sama nazwa wskazuje, jest okresem, kiedy kara nie jest wykonywana, w związku z tym, co wydaje się oczywiste, czas trwania przerwy nie wlicza się do wykonanej kary pozbawienia wolności, co w praktyce oznacza, że koniec odbywania kary pozbawienia wolności przesunie się w stosunku do pierwotnie planowanego.

Kolejna przerwa w karze, nie może być udzielona przed upływem roku od daty zakończenia poprzedniej przerwy, z wyjątkiem sytuacji, w której podstawą udzielenia kolejnej przerwy jest choroba psychiczna, inna ciężka choroba lub wypadek losowy (np. pogrzeb osoby najbliższej).

Kwestią niezmiernie istotną dla skazanych jest zupełnie inny skutek przerwy w karze, mianowicie jeżeli przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności trwała co najmniej rok, a skazany odbył co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności, sąd penitencjarny może w każdym czasie warunkowo zwolnić skazanego z odbycia reszty kary. Powyżej opisana procedura, niewątpliwie korzystna dla skazanych, nie dotyczy jednak sytuacji, kiedy skazanemu wymierzono karę co najmniej 3 lat pozbawienia wolności.

Decyzję o zwolnieniu skazanego z obowiązku odbycia reszty kary Sąd podejmuje przy zastosowaniu ogólnych reguł, co oznacza, że podejmuje taką decyzję wówczas, gdy postawa skazanego, właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie stosował się do orzeczonego środka karnego lub zabezpieczającego i przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

Co bardzo ważne, przy opisanej powyżej procedurze nie obowiązuje ograniczenie dotyczące możliwości warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary dopiero po odbyciu połowy wymierzonej kary (odpowiednio dla recydywistów 2/3 kary oraz ¾ kary).

Jak wynika z powyższego, przerwa w karze, oczywiście przy założeniu, że istnieją przesłanki do jej udzielenia, może być swego rodzaju „drogą na skróty”, do szybszego opuszczenia zakładu karnego.

Popularne tagi:

przerwa w odbywaniu kary

,

wniosek o przerwę w karze,

przerwa w wykonywaniu kary

,

przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności

,

przerwa w karze ograniczenia wolnościNowość!


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego zagadnienia, zapraszam do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokata Mikołaja Janika z siedzibą w Bełchatowie, przy ul. Mielczarskiego 11.

Tel: +48 793-170-907

Email: kancelaria@adwokat-janik.eu