Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających a warunkowe umorzenie postępowania karnego

W praktyce kancelarii często reprezentuje osoby, które popełniły przestępstwo polegające na prowadzeniu pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających. W tego typu sprawach często sprawstwo jest bezsporne, a rola adwokata sprowadza się do wywalczenia dla klienta jak najniższej kary oraz jak najkrótszego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Zdarzają się jednak sytuację szczególne, w których możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania karnego, co skutkuje dla oskarżonego dużo mniej dolegliwymi konsekwencjami niż w przypadku skazania. Zaznaczyć należy w tym miejscu, że warunkowe umorzenie postępowania w tego typu sprawach nie zdarza się często i musi mieć solidne podstawy. Przede wszystkim istotne są okoliczności popełnienia przestępstwa, mianowicie:

- zawartość alkoholu we krwi kierującego;

- cel, który skłonił kierującego do podjęcia decyzji o prowadzeniu pojazdu w stanie nietrzeźwości;

- odcinek, jaki kierujący przebył w stanie nietrzeźwości;

- pora dnia lub nocy o jakiej kierujący poruszał się pojazdem w stanie nietrzeźwości;

- rodzaj drogi, a tym samym natężenie ruchu.

Nie mniej istotne są również kwestię związane z sytuacją osobistą i rodzinną oskarżonego, mianowicie:

- konieczność posiadani uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi w celu wykonywania pracy zarobkowej;

- sytuacja materialna kierującego, w szczególności dochody uzyskiwane przez małżonka, a tym samym możliwość zaspokojenia potrzeb rodziny w przypadku utraty pracy przez oskarżonego;

- sytuacja osobista oskarżonego, która może polegać np. na konieczności świadczenia pomocy chorym lub niepełnosprawnym członkom rodziny.

Poza powyższym, aby sąd rozważył kwestię warunkowego umorzenia postępowania karnego niezbędne jest spełnienie przesłanek ustawowych, tj.:

- wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne;

- okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości;

- postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

Jak wspomniałem powyżej, skutki warunkowego umorzenia postępowania karnego mogą być dla sprawcy dużo mniej dolegliwe, aniżeli w przypadku skazania, mianowicie:

- sprawca nie widnieje w Krajowym Rejestrze Karnym jako osoba karana – może pobrać zaświadczenie o niekaralności;

- środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów sąd może orzec (ale nie musi) na okres do lat 2 (przy braku warunkowego umorzenia min. 3 lata);

- orzekane przez sąd świadczenie pieniężne jest często niższe, aniżeli grzywna oraz świadczenie pieniężne w przypadku skazania.

Sąd warunkowo umarza postępowanie karne na okres od roku do trzech lat i jeżeli w tym czasie sprawca nie narusza porządku prawnego, to sprawę można traktować jako definitywnie zakończoną.

Jak widać z powyższych wyjaśnień, warunkowe umorzenie postępowania jest instytucją prawa karnego bardzo korzystną dla sprawców przestępstw, jednak możliwość skorzystania z tej możliwości jest uwarunkowana spełnieniem szeregu przesłanek.

Popularne tagi:

prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości

,

prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających

,

warunkowe umorzenie postępowania karnego


Nowość!


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego zagadnienia, zapraszam do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokata Mikołaja Janika z siedzibą w Bełchatowie, przy ul. Mielczarskiego 11.

Tel: +48 793-170-907

Email: kancelaria@adwokat-janik.eu