Okres obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów a brak zwrotu dokumentu

W przypadku popełnienia przestępstwa stypizowanego w art. 178a § 1 kodeksu karnego, czyli prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, sąd uznając winę sprawcy, oprócz kary, wymierza również środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Środek ten orzekany jest na okres nie krótszy niż 3 lata. W praktyce, w przypadku popełnienia ww. przestępstwa po raz pierwszy, sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres lat 3. Złamanie orzeczonego środka karnego stanowi odrębne przestępstwo, stypizowane w art. 244 kodeksu karnego, które zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 5, a więc karą dużo surowszą niż samo prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu (do lat 2). W praktyce kancelarii pojawia się jednak często sytuacja, w której sprawca, po uprawomocnieniu wyroku skazującego, nie zwrócił do Starosty dokumentu prawa jazdy, dokument ten nie został mu też zatrzymany na etapie postępowania przygotowawczego i w związku z tym pojawia się wówczas wątpliwość, od kiedy właściwie należy liczyć obowiązujący 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów? Od dnia uprawomocnienia wyroku czy może od dnia zwrócenia dokumentu? A w związku z tym, czy okres obowiązywania zakazu, w przypadku osoby, która dokumentu nie zwróciła w ogóle zaczął biec.

Odpowiedź na powyższe pytania uzależniona jest od okoliczności, czy sąd w treści wyroku nakazał skazanemu zwrot dokumentu prawa jazdy. Jeśli taki nakaz znalazł się w treści wyroku skazującego, to nie ulega wątpliwości, że do czasu jego fizycznego zwrotu, okres obowiązywania zakazu nie biegnie, a w konsekwencji, w przypadku jeśli skazany, po upływie 3 lat od wyroku, w wyniku swojego błędnego przeświadczenia o zakończeniu obowiązywania zakazu, będzie prowadził pojazd mechaniczny, naraża się na odpowiedzialność karną z art. 244 kodeksu karnego.

W przypadku jednak drugiej opisanej powyżej sytuacji, która zdarza się dość często, mianowicie nie nakazania w treści wyroku zwrotu dokumentu, przeważająca część komentatorów wskazuje, że okres obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów biegnie, pomimo nie zwrócenia przez sprawce dokumentu prawa jazdy.

Tytułem przykładu potwierdzającego powyższy pogląd, wskazać należy na Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2013 roku, gdzie Sąd Najwyższy wskazuje, że „jeżeli sąd, z obrazą art. 43 § 3 k.k., nie zobowiązał skazanego do zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów, to bieg okresu, na który orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów, rozpoczyna się z dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego" (postanowienie SN z dnia 20 czerwca 2013 r., I KZP 4/13, OSNKW 2013, nr 8, poz. 64).

Zaznaczyć przy tym należy, że powyższe stanowisko nie zawsze jest podzielane przez Policję czy też Prokuraturę, bowiem często organy te sugerują się wyłącznie okresem obowiązywania zakazu jaki został wskazany w systemie, z którego korzysta Policja. W takiej sytuacji, osobie, która prowadziła pojazd mechaniczny, pomimo rzekomego obowiązywania sądowego zakazu, jest stawiany zarzut z wskazanego powyżej przepisu art. 244 kodeksu karnego. Rzekomy sprawca przestępstwa nierzadko zgadza się z organami ścigania, przyznaje się i poddaje dobrowolnie karze, co jak widać na podstawie powyższych wyjaśnień jest poważnym błędem. Warto w takiej sytuacji skontaktować się z adwokatem i upewnić się, czy popełniony przez nas czyn faktycznie stanowi przestępstwo.Nowość!


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego zagadnienia, zapraszam do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokata Mikołaja Janika z siedzibą w Bełchatowie, przy ul. Mielczarskiego 11.

Tel: +48 793-170-907

Email: kancelaria@adwokat-janik.eu