Odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (tzw. „bransoletka”)

Kodeks karny wykonawczy już od wielu lat daje możliwość, aby osoby prawomocnie skazane na bezwzględną karę pozbawienia wolności, po spełnieniu pewnych warunków, mogły odbywać orzeczoną karę w tzw. systemie dozoru elektronicznego, co w uproszczeniu polega na tym, że skazany nie odbywa kary w zakładzie karnym, ale w swoim miejscu zamieszkania (lub pod innym wskazanym przez niego adresem).

Co istotne, przepisy zezwalają w takiej sytuacji skazanemu, aby mógł opuścić miejsce zamieszkania, np. w celu wykonywania pracy zarobkowej, w godzinach wyznaczonych przez sąd, jednak na czas nie dłuższy niż 12 godzin na dobę. Sąd najczęściej zgadza się na opuszczanie przez skazanego miejsca zamieszkania, jednak należy wykazać w jakim celu skazany chciałby to robić, np. załączając umowę o pracę.

Dotychczas warunkiem formalnym wystąpienia z wnioskiem do sądu o wyrażenie zgody na odbywanie kary w tym trybie, było skazanie na karę pozbawienia wolności nie dłuższą niż rok, jednak warunek ten uległ zmianie i obecnie przepisy dopuszczają możliwość uzyskania zgody dla osób skazanych na karę nie przekraczającą 1,5 roku pozbawienia wolności.

Poza powyższymi warunkami, skazany nie może być tzw. multirecydywistą oraz wszyscy dorośli domownicy muszą wyrazić na piśmie zgodę, aby kara była odbywana w miejscu zamieszkania skazanego.

Ważną kwestią, która nie wynika wprost z przepisów, a często staje na przeszkodzie w odbywaniu kary z tzw. bransoletką, są możliwości techniczne, czyli krótko mówiąc w miejscu zamieszkania musi być dobry zasięg telefonii komórkowej, bowiem bransoletka działa w podobnej technologii co telefony komórkowe, a brak zasięgu może być w skutkach podobny, jak oddalenie się przez skazanego z miejsca zamieszkania.

I na koniec kwestia najistotniejsza, w postępowaniu o udzielenie zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego należy wykazać, że ten sposób odbywania kary będzie wystarczający dla tzw. „osiągnięcia celów kary”, czyli innymi słowy, że w przypadku konkretnego skazanego nie jest konieczna jego izolacja w zakładzie karnym.

Dodać należy ponadto, że skazanie w kilku sprawach nie niweczy możliwości odbywania kar w ramach tzw. „bransoletki”, pod warunkiem, że suma kar orzeczonych kilkoma wyrokami, nie przekracza 18 miesięcy. Jednocześnie jednak jeśli przekracza ten limit nieznacznie, np. o 2-4 miesiące, to wówczas nadal istnieje szansa starania się o bransoletkę, wcześniej jednak wnioskując o wydanie wyroku łącznego, w ramach którego sąd łączy kilka wyroków w jeden – w tym postępowaniu bardzo często udaje się zredukować sumę kar o kilka miesięcy.

Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego jest jak widać bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób skazanych na stosunkowo nie wysokie kary pozbawienia wolności, dla których ważną kwestią jest dalsze wykonywanie pracy zarobkowej i utrzymywanie rodziny.


Autor: adw. Mikołaj Janik

Popularne tagi:

odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego

,

dozór elektroniczny a praca

,

wniosek o dozór elektroniczny

,

dozór elektroniczny zasięg

,

wykonanie kary pozbawienia wolnościNowość!


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego zagadnienia, zapraszam do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokata Mikołaja Janika z siedzibą w Bełchatowie, przy ul. Mielczarskiego 11.

Tel: +48 793-170-907

Email: kancelaria@adwokat-janik.eu