Kara ograniczenia wolności – sposoby wykonywania

W kodeksie karnym ustawodawca przewidział trzy rodzaje kar, jakie sąd może orzec w stosunku do sprawcy przestępstwa, tj.: karę pozbawienia wolności, karę ograniczenia wolności oraz karę grzywny.

Kara ograniczenia wolności trwa od miesiąca do lat dwóch i w zdecydowanej większości polega ona na wykonywaniu nieodpłatnej pracy na cele społeczne. Sąd w wyroku określa, w jakim wymiarze godzinowym, w skali miesiąca, skazany ma obowiązek wykonywać prace społecznie użyteczne, które najczęściej sprowadzają się do sprzątania i wykonywania innych prac porządkowych. Liczba godzin, jakie skazany musi przepracować wynosi od 20 do 40 miesięcznie. Skazany ma w tym czasie zakaz zmiany miejsca stałego pobytu (chyba, że sąd wyrazi na to zgodę), a także musi informować sąd oraz kuratora o przebiegu wykonywanych przez siebie prac. W przypadku jednak, jeśli skazany uzasadni konieczność zmiany miejsca stałego pobytu, co może wiązać się np. ze zmianą zatrudnienia, sytuacją osobistą lub rodzinną skazanego, sąd może wyrazić zgodę zarówno na zmianę miejsca stałego pobytu, jak również na zmianę miejsca wykonywania wskazanych w wyroku prac społecznych.

Duża liczba klientów kancelarii nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, że przepisy kodeksu karnego przewidują drugą formę wykonywania kary ograniczenia wolności, która przeznaczona jest dla osób pozostających w stosunku pracy. Od powyżej opisanego wykonywania prac społecznych, różni się tym, że osobie zatrudnionej, u której wykonywanie prac społecznych często koliduje z obowiązkami wynikającymi z umowy o pracę, dokonuje się potrącenia części wynagrodzenia za pracę, zamiast kierowania jej do obowiązkowych prac społecznych. Sąd w wyroku skazującym określa procentowo część wynagrodzenia, jaka będzie potrącana i przekazywana na cele społeczne – potrącenie musi mieścić się w granicach od 10% do 25%. W praktyce wygląda to w ten sposób, że pracodawca przesyła wskazaną przez sąd część wynagrodzenia na rachunek bankowy sądu, a resztę wypłaca swojemu pracownikowi. Powyższe rozwiązanie jest niewątpliwie korzystne dla osób, którym trudno jest pogodzić obowiązki związane z wykonywaniem prac społecznych z obowiązkami wynikającymi z umowy o pracę.

W praktyce dość dużym ograniczeniem wykonywania powyższej kary w formie potrącania wynagrodzenia jest konieczność posiadania zatrudnienia wyłącznie na podstawie umowy o pracę (umowy cywilnoprawne odpadają), a także konieczność posiadania zatrudnienia w Polsce (nie ma możliwości dokonywania potrąceń w przypadku zatrudnienia za granicą).

Co istotne, w przypadku jeśli w dniu wyrokowania, sprawca nie pracuje i sąd nakazuje wykonywanie prac społecznych, a następnie sytuacja skazanego się zmienia, istnieje możliwość wnioskowania o zmianę formy wykonywania kary ograniczenia wolności.

Popularne tagi:

kara ograniczenia wolności

,

ograniczenie wolności

,

kara ograniczenia wolności kk

,

zamiana kary ograniczenia wolności na grzywnę

,

kara ograniczenia wolności a kara pozbawienia wolności


Nowość!


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego zagadnienia, zapraszam do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokata Mikołaja Janika z siedzibą w Bełchatowie, przy ul. Mielczarskiego 11.

Tel: +48 793-170-907

Email: kancelaria@adwokat-janik.eu